מדגם ת0ידי אומות העולם — לפי מין ומצב מטזפוזתי טיל המצילים* לוח 1