שיעור בגיאוגרפיה של ארץ־ישראל בבית־ספר יהודי בגיטו לודז/