תמונת משפתה יהודית בפולין. איזה תהליך היסטורי משתקף בהבדלי הלבוש שבין בני המשפחה?