הערות

סירה והשכלה : הקטר ןזס 0 * נ 1 > ט > 1 ראה : שביט 11 : 1987 2 . 39 ראה : 3 . Cascardi 1992 : 1-5 , 24-34 ראה : רוטנשטרייך 4 . 8-7 : 1950 ראה להלן , "מודל ההשפעה הכפולה וחילונה של השירה העברית . " ההשכלה מהי ? 1 לדבריו של שפייזהנדלר , ( Spicehandler 1971 179 ) כי הסופרים העברים כגרמניה בחרו במלה "השכלה" כאקוויוולנט למונח הגרמני "Aufklarung" אין , כפי שיתברר בהמשך מאמרי . בסיס טקסטואלי של ממש . 2 בסוגיית מהותה הרוחנית של תנועת ההשכלה העברית וספרותה עסקתי , באופן חלקי , בספרי "שירה ואידיאולוגיה" ( שביט , ( 1987 בעיקר במסגרת מסת המבוא ; וראה גם הביבליוגרפיה המקיפה המצורפת לספר . לביבליוגרפיה זו יש להוסיף עתה את ספריהם החדשים של מ . פלאי ( פלאי , ( 1988 ש . ורסס ( ורסס תשמ"ח , תש '' ן ) וחיים שוהם ( שוהם . ( 1996  אל הספר
הקיבוץ המאוחד