בעלות השחר

עוזל שב » ט שירת ההשכלה : מפגש עם המודרניות עוזי שביט בעלות השחר ספריית "הילל בן חיים , " ספרי יסוד במדעי היהדות לזכרו של הילל בן חיים הי"ד עורך הספרייה : מאיר איילי הוועדה המייעצת : פרופ' אפרים א ' אורבך ז '' ל פרופ' מנחם אלון פרופ ' יעקב זוסמן פרופ ' אליעזר שביד ד " ר אברהם שפירא הביאה לדפוס : רינה קלינוב  אל הספר
הקיבוץ המאוחד