הערות לפרק ו'

. 1 ראה על כך עדותו של המשורר אהרון צ"טלין , בנו של ר' הלל צייטלין , בהקדמתו לכתבי הלל צ"טלץ , מוסד הרב קוק , ירושלים תש '' ם . ראה גם הרשימה האוטוביוגרפית של ר' הלל צייטלין עצמו , בראש אוסף המאמרים םפרן של יחידים , מוסד הרב קוק , ירושלים תש '' ם . . 2 ראה , מנדל פייקאז ; ' תסיזלת פללי , ; מוסד ביאליק , ירושלים תש"ן , עמ' . 3 . 361 ראה , הלל זיידמן : יומן גיטל ללארשא , תל אביב תש"ו , עמ' . 4 . 297-296 האדמו '' ר קלונימוס קלמיש שפירא : הכשרת האברכים , הוצאת הוועד להדפסת כתביו , ירושלים תשכ '' ו . . 5 שם , עמ' ג . 6 . ' שם , עמ' ר . . 7 שם , עמ' ח . 8 . ' שם , עמ' ט . 9 . ' שם , עמ' י"ח-י"ט . . 10 האדמו '' ר קלונימוס קלמיש שפירא : תלנת התלמידים , הוצאת "בטחון , " לונדון . 1977 עמ' ה - ' י '' ד . . 11 שם , עמי ז . ' . 12 שם , עמי חי . . 13 שם , עמ'ח - ' ט . 14 . ' שם , עמי ט . 15 . ' מנדל פיקאז : ' חסיזלת פללי , / כנ"ל , פרק שנים עשר . . 16 עימנואל רינגעלבלום : כתבים פל ; געטא , הוצאת י '' ל פרץ , תל אביב . 17 . 1985 הרב שמעון הוברבאנד : קידוש השם , תל אביב תשכ"ט . . 18 חיים קפלן : מגילת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד