הערות לפרק ה'

. 1 ראה על כך , מנדל פייקאז : ' חסיזלי ; פללי , ? מוסד ביאליק , ירושלים תש"ן , פרק תשיעי . . 2 ר' יששכר טייכטהאל : ספר אם הבניס שמחה , תצלום המהדורה הראשונה , ניו יורק תשכ"ט , עמ' כ"ז כ"ח . . 3 שם , עמ' רפ"ה . . 4 שם , עמ' כ '' ו . . 5 שם , עמ' פ"ב-פ"ג . . 6 שם , שם . . 7 שם , עמ' קנ"ב . . 8 שם , עמ' כ"א . . 9 שם , עמ' כ"ב . . 10 שם , עמ' כ '' ב-כ"ג . . 11 שם , עמ' רפ"ה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד