הערות לפרק ג'

על כל אלה ראה : . 1 פרסומי ספריית '' אוצר החסידים" של ליובאוויטש בניו יורק , שהוציאה את '' שיחותיו '' , '' מאמריו" ו"שיעוריו '' של האדמו"ר מאז הגעתו לארה"ב וכפי סדר אמירתם , שנה אחרי שנה . הכרכים הרלוונטיים יצויינו להלן ליד השיחות והשיעורים שיידונו . . 2 הרב שלום דובער לוין : תרלררת חב"ד בארה"ב , ברוקלין 'Mahane Israel - Lubavitch" 1940 . In : Modern Judaism Vol . 12 , pp . Gershon Greenberg : "Redemption after Holocaust According to . 3 . 1988 . 61-84 . . 2 נדפס בספר השיחות , קיץ ה' ש"ת , מכבוד קדושת אדמו '' ר יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש . יוצא לאור על ידי מערכת '' אוצר החסידים . " ברוקלין נ . י . שנת חמשת אלפים שבע מאות ושש עשרה לבריאה . . 3 הוצאת '' אוצר החסידים , '' ברוקלין נ . י . שנת חמשת אלפים ושבע מאות ועשרים וארבע לבריאה , שנת המאה וחמישים להסתלקות רבנו הזקן . עמ' . 4 . 86-66 שם , עמ' . 5 . 67 שם , עמ' . 6 . 72-71 שם , עמ' . 75-74 . 7 שם , עמ' . 8 . 75 ספר המאמרים , קיץ ה' ש '' ת . ספריית '' אוצר החסידים , '' ברוקלין נ . י . שנת חמשת אלפים שבע מאות וחמש עשרה לבריאה . עמ' ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד