5. מנהג ווירמייזא

בנוגע לאמירת ,, הוא אלהינו" בקול רם בקהילת ווירמייזא , שהבאתי את ספר המגהגים של ר' יוזפא שמש 6 ג , העירני הד"ר יצחק זימר על ספר המנהגים של ר' יהודה בן יוסף משה קירכהיים " ) הנקרא ליווא בן מאסלן כירכום , ( " כ"י ורשא , 32 / 1 לפנים בית מדרש לרבנים ברםלוי , מס' , 123 המתאר אף הוא את מנהגי ווירמייזא ושנכתב בשנת תצ"ב , שש עשרה שנים לפני ספרו של ר' יוזפא שמש . הריני מוסר בזה את הפיסקה בדף 75 א : . 33 ראה : יוסף אומץ ( נתחבר ,, , ( 1630 כולל דינים ומנהגים לכל ימות השנה ובפרטות מנהגי פרנקפורט ע"נ מאין , " ירושלים תשכ''ה , סי' כד . . 34 ראה : נוהג כצאן יוסף ( נדפס , בחיי המחבר בשנת , ( 1718 תל-אביב תשכ"ט , עמ' לג . . 35 הרמב"ן והדשב"א , ראה : צרור החיים לר' חיים בר' שמואל מטולדו , מהד ' שמואל חגי ירושלמי , ירושלים תשכ"ו , עמ' ה . ומובא מכ"י ע"י החיד"א , ברכי יוסף , או"ח 0 י' נו , ס"ק ד , ושם הנוסח מתוקן יותר ; האר"י לפי ר' חיים ויטאל , שער הכוונות , דף טז , עמודה ד למטה- והשווה מגן אברהם , או"ח נו' ס"ק ז ופרי מגדים , שם אות ו ,, ) ועתה נתבטל זה ואין אומרים כלל . 36 . ( " סיני , שם , עמ' י . וא...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח