3. "כי יד על כס יה" — עניית הקהל בקדיש

הדרש על הפסוק הנ"ל , שהונח ביסוד פירוש הקדיש ,- " לא נשאר מוגבל לתחום הפרשנות גרידא , אלא מצא את ביטויו במישור המעשה 1 הוא שימש עניית הציבור לפני אמירת החזן ,, אמן יהא שמיה רבא . " פרשן הירושלמי , ר' אלעזר אזקרי ( נפטר ° ( 1600 ב ,, ספר חרדים" ( נתחבר ( 1588 כותב : * מצאתי בת"ז = ) בתיקוני זוהר ) * 2 דכשש"ץ אומר קדיש אומרים הציבור ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק [ מדר דר , " [ ואח"כ עונין " ,, אמן יהא שמיה רבא . " וכן העידו הזקנים שהיה מנהג זה . 19 * ראה : . 21 . Wilhelm Bacher , Die Agada der Tannaiten , II ( 1890 ) , p . 367 . 20 Berlin 1876 , p . 23 Isiael Lewy , tlber einige Fragmente aus der Mischna des Abba Saul , בביאורו מאיר עין" למכילתא שם > עמ' לז , הערה " . 16 . 22 ראה . j . E . כרך , 11 עמ' . 23 . 78 שם ( הערה . 24 . ( 18 בתרגומו הצרפתי של הירושלמי , ח"ב , עמ' , 6 הערה Israel Abrahams , Studies in Pharisaism , etc ., 2 nd Series , New York , 1967 , . 25 . 3 175 . pp . 174-175 . 28 . Studies in Jewish Theology , Oxford 1950 , p . 111 . 27 . G . F . Moore , Judaism , I...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח