נספח

רני ^ חאית ן "אין עור , '' "אין עוד אהר ,, , " איל אחר , " אי ; עור מלבדו" מותר להניח בוודאות שהנוסחה המקורית היתר . ) ,, ו ) איו עוד / ' כלשון הכתוב המובא כאסמכתא ( דברים ד לט . ( ואמנם זוהי נוסחת המקורות שמוצאם בארצות האיסלאם : סידור רב סעדיה גאון "י , סידורו הערבי של ר' שלמה בן נתן מסג'למסהי "' י , סדר התפילה של הרמב"ם י , ' « מנהגי תימן * וארם צובה ( חלב ) ''יי . ויש להבליט שאף כתבי הגניזה גורסים כרי . 11 ' בסביבה שדגלה ברעיון אחדות האלהים בטהרתו ושללה שלילה מוחלטת את מציאותו של ,, אחר , " לא חש המתפלל היהודי צורך להדגיש הדגשת יתר את אפסותו של ,, אחר , " במיוחד על חשבון שינוי בנוסח המקובל . לא כן בסביבה הנוצרית , שמציאותו של ,, אחר" היא יסוד היסודות שלה , ובשל אותו ,, אחר" ובשמו נרדפו והועלו על המוקד רבים וכן שלמים . . 161 שם , קמב ב . . 162 תהלים לג ב . . 165 ראה דבר ו המעניינים על ,, נבל עשור" ושם , קמא ב < ,, : אבל האמת היא כי זמר עלי -יעשיר היא י 2 י המציאות מאד ובפרט ב ; לביות ילו ואדום יערב אינו נמצא כלל , לא הוא ולא קרוב לו , ולא ידעוהו ולא שמעוהו מעולם , אבל בשירי התוגר...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח