ברכה בלתי ידועה על קריאת פרק 'במה מדליקין' מתוך הגניזה

א המנהג לקרוא פרק ,, במה -מדליקי " ! בלילי שבת בבית הכנסת מד 0 בר בכמה נימוקים . במאמר זה אין כוונתי לשאת ולתת בכל הנימוקים הללו ולדון במסקנות נובעות מהם לגבי יישום המנהג ודיניו השתים . אם אזדקק פאן לשני הנימוקים העיקריים , אעשה זאת רק כהקדמה ורקע למד . שניתן ללמוד מן הגניזה הקהירית בנושא זה , שהרבה להעסיק . נ בעלי המלבה והמנהגים . אפתח בנימוק הקובע כי הקריאה הונהגה לטובת המאחרים לבוא לבית הכנסת ומטרתה היא ' ארכת תפילת הציבור כדי לתת שהות > טא < חר לסיים את תפילתו ולחבור העירה יחד עם הציבור י . נימוק זה , המבוסס על העובדה שבתי הכנסת בבבל היו מחוץ לעיר , הוגדר במקורות 000 סכנה , " והמכינה הנשקפת למהלך יחידי 1 בליל שבת היא סכנת המזיקין השולטים באותו לילה .- הואיל ובארצות אחרות בתי הכנסת היו בתוך העיר , התקשו בעלי ההוראה בימי תבחניים להצדיק את המנהג על יסוד הנימוק האמור והשתדלו להסבירו בדרכים אחדות ו הארכת התפילה נעשתה לטויבת בני הכופרים שיבאיןי מן הכפיים " שבתוך התחום להתפלל בלילה ויהיה סכנה לשוב יחידי לביתם . 2 . " המאחר יסתכן לא בדרכו הביתה אלא בהישארות ; לבדו בבית הכנסת זיש ,, סבנת ...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח