נספח ב

' ומאהבתך' ו' אתה קדשת' ( בבל , איטליה , ספרד ואשכנז ) תפילת 'ומאהבתך' שמקורה בתוספתא ברכות פ"ג , ה"ז ( מהד' ש' ליברמן , עמ' ( 14 היתה הנוסחה השלטת במנהג בבל . ראה 1 תשובת רב משה גאון 832 ) בערך ) המובאת בסר"ע , ורשא , כה ע"ב , ב'ספר העתים , ' עמ' , 176 וב'ספר המנהיג , ' עמ' , 24 סי' י ( מהד' י' רפאל , עמ' קמ ;( תשובת נטרונאי המצוטטת לעיל ( עמ' עו ;( סר"ע כה , ע"א , וגירסתו מאושרת ע"י בעל המנהיג ( שם , סי' ה ; עמי קלז ;( סידור רב סעדיה , עמ' קיא . היא שלטה שם שליטה בלעדית והנוסחה 'אתה קדשת' אינה מוזכרת אפילו כנוסחה אלטרנאטיבית , שיש שנהגו בה , כשם שהוזכרה ' אתה אחד' כנוסחה אלטרנאטיבית ל'הנח לנר . שלושה מקורות חשובים מזכירים אלטרנאטיבה זו : א . סר"ע , ורשא , ל , ע"א ; גולדשמידט , עמ' עט . ב . סידור רס"ג , עמ' קיג . ג . סידור עתיק ' ) נוסחה עתיקתא לגאון ( ' המובא ב'ספר העתים' ( לעיל הערה . ( 42 אין שום ספק , שצירוף שתי הנוסחאות , 'אתה קדשת' ו'ומאהבתך / בסר"ע כ"י אוכספורד = ) סר"ע השלם , ח"ב , עמ' ( 18 אינו מקורי וניתן להסבירו כפשרה בין העותקים השונים של סר"ע , שכן התהלכו עותקים מעובדים ש...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח