ברכת 'אשר קידש ידיד מבטן'

הברכה העתיקה "אשר קידש ידיד מבטן" ' הנאמרת בטכס של הכנסת הילד הנימול לבריתו של אברהם אבינו' מצוייר , במקורות ספרותנו היסודיים : התוספתא . הירושלמי - והבבלי ' למרות זאת' היה נוסחה המדוייק מוטל בספק כבר במאה התשיעית' ועדיין הוא שניי במחלוקת . עליה נשאלו רב שר שלום . גאון סורא י : רב האי , גאון פומבדיתא 5 והרמב"ם : c ובפירושה נתחבטו גדולי חכמי ישראל . אין כוונת מאמר קצר זה לדון בחילופי הגירסה שנפלו בברכה זו ושגרמו לויכוחים ממושכים מתקופת הגאונים ואילך . אסתפק בהערה כללית : הבדלי הנוםח שנתקיימו בה' משתקפים בשינויים שהוכנסו בירושלמי ' 8 בבבלי ' ' ב"הלכות גדולות" , בסידור רב סעדיה גאון 11 בתשובת רב האי ^ ובאופן בולט ביותר ב"משנה תורה . 11 " ' ' הנוסחה המקורית' כפי שיצאה מעטו של הרמב"ם , נעקרה לגמרי מספרי הדפוס ומכמה כתבי יד של ה"משנה תורה" והוחלפה בנוסחה המצוייה בטכסט התלמוד שלנו . . 1 תיספתא ברכות פ '' ו , יג ( מהדורת ר"ש ליברמן' עמ' . 2 - ( . 37 ירושלמי שם , D " B ה"ד ( יד , אין . . 3 שבת קלו , נ . . 4 עיין להלן בסוף המאמר . . 5 יאה לקמן בפנים- . 6 ראה להלן הערה . 7 . 15 הגאונים ש ר י ר א ...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח