נוספות הקול! יתגדל ויתקדש וכו'

( ראה סוף פיסקה א ) השערתי שהמלים "על הכל" בתפילת "על הכל יתגדל ויתקדש וכר" הן גילגולו של המונח " הקול " ! נתאמתה כעת לחלוטין והפכה לוודאות על ידי הוכחה חיצונית ; על ידי קטע גניזה כסידרה החדשה בקיימבריג , ' שמצא הפרופ' עזרא פליישר ומסרו לידי לפירסום . תודתי נתונה לו בזה . והרי לשון הקטע , המכיל דף אחד ק רוע : TS NS 123 "' אל י י י אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו למען דעת כל עמי הארץ כי י י י הוא האלהים אין עוד . ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו [ ב ] גוים י י י מלך הקול יתגדל ויתקדש [ יתבר ] ך ויתרומם שמו שלמלך מל [ כי ] . 9 השווה , סדר התפילה של הרמב"ם , ידיעות המכון לחקר השירה העברית , כרך r עמ' . 201 אולם בקטע גניזה נוסח פרס , כ"י אוכספורד MS . Heb . e . 93 ( לא נרשם בקאטלוג של קאולי , ( דף 57 ב , אחרי "במה מדליקין : " "וגויד ( ויאמר ) ברוך אלהינו שהבדילנו מן התועים וג . "' . 10 נראה כי המונח "דין" משמש כאן במשמעות "דת'' כמו בפרסית ובערבית ( ראה המהדורה החדשה [ 1965 ] של . ( 293 , ill , Encyclopaedia of Islam הוא מופיע כמה פעמים באיגרתו של מלך הכוזרים לחס...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח