ג. "קונה שמים וארץ" "קונה הכל"

. 1 כבר הוכח י בראיות חותכות כי הדעה השלטת , שהמטבע בברכה הראשונה של העמידה " אל עליון קונה שמיס וארץ , " בניגוד ל"קונה הכל , " היא ארץ ישראלית מובהקת ושתוכל לשמש סימן היכר לזהות על פיו טכסט pN w — ^ x דעה שהיתה אחד מגופי תורה במחקר המדעי של תולדות התפילה — מופרכת היא על ידי הנתונים החדשים שנתגלו בגניזה . אף בנוסח בבל הקדמון נהוגה היתה המטבע הנזכרת , אלא שבמרוצת ההשתלשלות הוחלפה ל"קונה הכל" מטעם שהצעתי במקום אחר ואין צורך לחזור עליו כאן . כמו כן הובלטה העובדה כי שלב אחד בהשתלשלות הנוסחה במנהג בבל הוא השלב שבו סולקה המטבע המקראית מנוסח העמידה ועדיין לא הוחלפה בצירוף החדש "קונה הכל . " לשם הוכחה צוטטו חמישה שרידים [ ר' עמ' [ 90-65 l יאה : "לחל וי נוסח העמידה במנהג בבז * הקדמון" ' סיני כרך עדו ( תשל"ו , ( עמ' צז קכב . . 2 שם , עמ' קוו קטו . מסידורים נוסח בבל המכילים נוסחה זו , ונוסף להם שריד מתרגום ערבי של העמידה , שאף הוא אינו גורס לא את הנוסחה המקורית ולא את תחליפה . וכך היתה הגירסה המקורית גם בקטע גניזה חשוב מאוסף אדלר בניו יורק , 2017 ' שהחל ק ההלכתי וההנחיות הליטורגיות שבו כתובים...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח