ג. הגירסה להכניס בבריתו של אברהם אבינו

הנוסחה המקובלת של ברכה זו ה א להכניסו , אולם רב סעדיה גורס "י להכניס בלי כינוי המושא . ג רסתו אין לה סמוכין בשלושת המקורות העתיקים שברכה זו מצוייר , בהם : התוספתא "י , הירושלמי והבבלי כולם גורסים להכניסו" " בו"ו וה א שהשתרשה בכל הנוסחים העיקריים . ואין להתפלא כל כך אם סמוך לפרסומו . 16 פירושים וחידושים בירושלמי , וו"א , עמי . 17 . 217 ירושלמי ברכות פ"א ה"ח ( ג ד ) ; תענית פ'יב ה"ג ( סה ג . 18 . ( עיי תרביץ מ ! ג ( תשל"ד , ( עמי , 47 העי . 19 . 7 סידור רס"ג , עמ' צח . . 20 ברכות פ"ז יב ; מהדורת ש' ליברמן , עמ' . 21 . 36 ירושלמי ברכות פ"ט ה'יד ( יד א . ( עי' להלן העי 33 גירסת כ"י רומי . . 22 שבת קלו ב . של סדור הגאון נחרץ משפט על צורת להכניס" שהיא ,, שגיאה בולטת" " . לעומת זה , כבר בשנת 1833 התלבט שלמד . יהודה רפפורט נ 2 דווקא בנוסחה הרווחת ,, להכניסו , " המנוגדת לחוקי הלשון לרמוז בכינוי המושא על דבר שלא נזכר קודם לכן . ויותר מתשעים שנד . אחריו , בשנת , 1926 התחבט גם יחזקאל בנעטי- , שדברי שי '' ר נעלמו ממנו , באותה נוסחה . היא היתד , תמוהה בעיניו במדה כזו עד שהציע להחליפה ב להכניס" בלא ו...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח