ב. חתימת ברכת ה"גאולה" במנהג א"י הקדמון

במאמרי האנגלי הנזכר עמדתי על הבעיות הליטורגיות הכרוכות בקטע שנדפס בפרק הקודם , ובמיוחד על הבקורת החריפה שמתח רב האי גאון על רב סעדיה בגלל התנגדותו ל אור חדש , " וחילוקי הדעות בזה . בפרק זה נצביע על עובדה רבת חש בות " שלא היתה ידועה עד עכשיו . הנוסחה השכיחה ביותר של חתימת ברכת ה גאולה" לפ מנהג ארץ ישראל " הקדמון היא : ,, צור ישראל וגואלו" ; בצורה זו היא מופיעה בטכסט הירושלמי u שבידינו . איו'לם רווחת היתה גם יניויסחה מורחבת : ,, מלך צור ישראל וגואלו" — נוכחה שנתאזרחה במנהג אשכנז לחגים . משני קטעי הגניזה של סידור רב סעדיה גאון אנו למדים דבר חדש , שקיימת היתה נוסחה שלישית : מלך ישראל וגואלו . בשעת כתיבת מאמרי הנזכר , הואיל - ולא נמצא עד שני המעיד על . 6 ברכות יג ב . לפי רש"י דייה טחשמ , בלב , אולם רב סעדיה מצריך תנועת הראש , וכן דעת רב האיי ( אוצר הגאונים , ברכות , הפירושים , עמ' ( 13 ור' חפץ בן יצליח ( ראה ,, קטעים מספר המצות לר' חפץ בן יצליח , " מהדורת משה צוקר , , PAAJR כרך כט , 11960—1961 ] עמ' ( 31 ור' יהודה בן ברזילאי . אלברצלוני ( פירוש ספר יצירה , מהדורת שזח"ה , עמי , ( 204 ועוד ...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח