החתימות 'עושה השלום' ו'הפורס סוכת שלום' במנהג בבל

מטרת הדברים הבאים היא לערער על הדעה שנשתגרה בחקר התפילה שהחתימה 'ערשה השלום' בברכת השלום היתה מיוחדת למנהג ארץ ישראל בלבד ולא היתה לה דריסת הרגל בבבל . בשני מקומות נגעתי בסוגיה זו : בפרסומי קטע גניזה המכיל את נוסח תפילת העמידה לר"ה ויוה"כ , נוסח קדמון שהיה לפני רב סעדיה , ועליו הוא מתח את ביקורתו . ברכת השלום מסתיימת בקטע זה : 'המלך עושה השלום' ( תרביץ לז תשכ"ח , עמ' ; 140-137 ראה את דיוניי שם , עמ' . ( 256-254 ופעם שנייה בתרביץ מג ( תשל"ד ) עמי , 51 הערה . ( 23 שם כתבתי : 'עלינו להתחשב באפשרות שהמטבע עושה השלום' היתה נהוגה גם בבבל במשך כל השנה , וסיימתי במלים 'והדבר טעון עיון נוסף . ' כאן אני מבקש להביא ראיות נוספות לקביעה זו . ראיות אלה שאובות כולן מספרות הגאונים : ( 1 ) הלכות גדולות , הלכות תפילה , מהדורת מאיר הילדסהיימר , ירושלים תשל"ב , עמ' : 55 והני מילי ( שאינו עונה קדיש קדושה וברכו ) באמצע תפילה , אבל היכא דסיים עושה השלום ולא אמר יהיו לרצון אמרי פי , עונה . בהקדמתו , עמ' כד , נטה הילדסהיימר לזהות את מהדורתו עם 'הלכות גדולות שבאו מארץ ישראל , ' ואחת מראיותיו לכך היא החתימה 'עוש...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח