נספח ב הנוסחה קונה ברחמיו שמים וארין

הגירסה ברחמיו" מצוייה במקורות צרפתיים אשכנזיים בכל שלרשת המקומות , " . 13 ראה א"א אורבך , ערוגת הבושם , ח"ד , עמ' . 74 . 41 » חזור תשיב זה תואר ע"י דניאל גולדשמידט , קרית ספר לד ) . תשי"ט , ( עמ' 388 ואילד ועמ' 517 ואילך . . 75 כ"י ירושלים , Heb . 4 ° 781 עמ' 45 ב , 70 א , 77 א , 164 א , 184 א . ולא דייק גולדשמידט בכתבו ( שם , עמ' , ( 519 שהנוסחה הקצרה היתד . נהוגה ,, בכל הקרובות לשבת ויום טוב . 76 . " במקום זה הוסיף הסופר מתוך שיגרה את המלים ,, גומל חסדים טובים ,, : " אל עליון [ גומל חסדים טובים ו [ . קזנה ברחמיו שמים וארץ . " . 77 ראה סדר חיבור ברכות ( A . I . Schechter , Studies in Jewish Liturgy ) עמ' 97 ( בתפילת מנחה בח > ל כשאמרו ,, מעין שמונה עשרה 38 , ( " ובתענית 99 , ( ( במוסף של שבת 101 , ( ( במנחה של שבת ור"ח . 78 . ( ראה מחזור כל השנה כפי מנהג ק"ק איטאלייאני יצ"ו , ח"ב , עמ' עט , ב ; קכא , א ; קמא , א . . 79 שם , עמ' קכא , א . שבינם נתקיימה הנוסחה ,, קונה שמים וארץ . " בנוגע לברכת אבות הפותחת את הקרובה ראה נספח א . לגבי me oc אחת מעין שבע" אין אחידות נוהג במקורות השונים . ...  אל הספר
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח