סו ר' אברהם בן מרדכי אזולאי

אמצע המ' ה 17 ( פאס , מארוקו , 1570 לערך—חברון , ( 1643 מקובל וחכם תלמודי . עלה לארץ ישראל בשנת . 1615 חיבר ספרים הרבה . מגדולי משבחי הארץ ' ) הייחוד העליון נעשה על ידי תפילות ישראל דווקא בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ' ( ומגדולי מקדשיה ' ) תיקון הקדושה וכל מדרגותיה הוא בישיבת ישראל בארץ ישראל' . ( שם הטעים אולי יותר מכל מישהו אחר את חשיבותו של קיבוץ הגלויות 'השלם' . היה בידכם לבוא לארץ ישראל דע , כי מסורת קבלה יש בידינו , כי באותו יום שיבוא מלך המשיח עם קיבוץ גלויות לארץ ישראל ימצא שם בארץ ישראל שבעת אלפים מבני ישראל . ובאותו היום יחיו המתים שבארץ ישראל וגם באותו יום יסתלקו החומות מירושלים ויבנה אותם באבנים טובות ומרגליות , ויחזרו אז המתים שבארץ ישראל בעת חיותם אל בריה חדשה רוחנית , וכן הר אלפים אשר נמצאים חיים בעת ההיא שמה גם כן יהיו בריה חדשה , כולם גוף רוחניות , כמו גוף אדם הראשון קודם שחטא וכל זה יהיה לעיני אנשי קיבוץ גלויות וכאשר יראו אותן האנשים , כאשר av / 7 x נעשו בריות חדשות ופורחים באויר ללכת לדור בגן עדן ללמוד תורה מפי הקב"ה , אז יקבצו יחד בני קיבוץ גלויות ויקחו דאגה בלבבם ויהי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי