ביבליוגרפיה

ספרים אביגור ש' ואחרים ( עורכים , ( ספר תולדות ההגנה , א , תל אביב תשט"ו . אבידור הכהן ש , ' תשכ"ב . האיש נגד הזרם — פרשיות מתורתו וממסכת חייו של הרב יצחק הכהן קוק דצ"ל , ירושלים . אוירבך מ , ' תשמ"ב . זכרונות הרב משה אוירבך זצ"ל , ירושלים . אוסטרובסקי מ' ( עורך , ( איש ירושלם — ליום הולדת השמונים של איש ירושלים הרה"ג רבי נחמן גדליה ברודר שליט"א , ירושלים תרצ"ז . אורנשטיין י , ' תרמ"ט . קונטרס דבר בעתו — מאמר בענין שנת השמיטה בזה"ז = ] בזמן הזה , [ ירושלים . אטינגר ש , ' תש"ן . ישן מול חדש : פעולותיהם של ארגונים יהודיים עולמיים בארץ ישראל במאה הי"ט ובימי המנדט , ירושלים . אטקס ע , ' תשנ"ב . ליטא בירושלים — העילית הלמדנית בליטא וקהילת הפרושים בירושלים לאור אגרות וכתבים של ר' שמואל מקלם , ירושלים . איזנשטט ברזילי י , ' תרע"ג . מכתבים מארץ ישראל , יפו . אלבוים דרור ר / תשמ"ו-תש"ן . החינוך העברי בארץ ישראל , א-ב , ירושלים . אליאב מ , ' תשל"א . אהבת ציון ואנשי הו '' ד — יהודי גרמניה ויישוב ארץ ישראל במאה הי"ט , תל אביב . , תשל"ג . הישוב היהודי בארץ ישראל בראי המדינית הגרמנית — מבחר תעודות ...  אל הספר
מוסד ביאליק