ד. הבד"צים.

בתקופה שאנו דנים בה מתקיימים כאמור שני בתי דין רשמיים של העדה האשכנזית : בד"ץ = ] בית דין צדק ] פרושים , בית הדין הוותיק שליד החורבה , ובד"ץ חסידים . יחדיו הם ידועים במסורת של 'היישוב הישן' כבד"ץ פו"ח = ] בתי הדין צדק פרושים וחסידים . [ לצדו של הרב סלאנט , היו הבד"צים גורמים מרכזיים במבנה ההנהגה של העדה האשכנזית . הם פעלו בכל התחומים החברתיים והפוליטיים , נוסף על היותם מכשיר עיקרי בתחום המשפטי , בסכסוכים שבין בני העדה ובין עצמם . ואולם ברור שסמכותם היתה מוגבלת לאותם מקרים שבתחום ההסכמה הכללית הרחבה . עיון במקורות הרבים מגלה לנו כי במקרים שבהם היו מעורבים גורמים בעלי עוצמה חברתית , כמו 'ממוני' הכוללים , מנהלי מוסדות ורבנים שחסו בצלן של אוטוריטות דתיות — לא יכלו בתי הדין לכפות את פסיקתם ולעתים קרובות גם נמנעו מלהיזקק לבעלי דינם . הדוגמה הראשונה שנציג קשורה לאירוע שדובר עליו לעיל בהרחבה — פרשת פשיטת הרגל של בנק המבורגר ( ראה עמ' . ( 17 כפי שכבר הערנו פעמים מספר , פשיטת רגל של מוסד מחלישה את בעלי היכולת שהשקיעו בו ומחזקת את הזיקה לכלכלת התמיכה . לאחר שחיים המבורגר פשט את הרגל , פנה לכולל ש...  אל הספר
מוסד ביאליק