ב. הרב אליהו דוד רבינוביץ־תאומים (אדר"ת) — הזר.

האדר"ת בא לירושלים ביום א' כ"ו באדר תרס"א . ( 17 . 3 . 1901 ) כמה ימים לפני כן פורסמה ברחובות ירושלים המודעה הזאת : חכם בא לעיר הוא ניהו מורנו הרב הגאון הצדיק המפורסם מגדולי דורנו מו"ה = ] מורנו הרב ] אליהו דוד תאומים רבינאוויץ שליט"א = ] שיחיה לאורך ימים טובים , אמן ] אשר יעלה היום ירושלימה בדרך יפו בעגלה לעת ערב שעה תשע לשכן כבוד בתוכנו לאוי"ט = ] — לאורך ימים טובים ] והננו מתכבדים בזה להודיע הדבר למען ידעו לחלק כבוד לתורה ולקבל פני הרב שיחיה בהופיעו לפני שערי ירושלים . הכו"ח [ הכותבים וחותמים ] בפקודת רבנו הגאון הצדיק הרש"ס = ] הרב שמואל סלאנט ] שליט"א אליהו מרדכי הסופר 344 לפי עדותו של ברודר ( בתוך : איש ירושלם , תרצ"ז , עמ' , ( 56 נכנע הרב סלאנט לאחר פנייה של הרב חיים סלובייצ'יק מבריסק , שהיה אולי בעל האוטוריטה הגדולה ביותר בין גדולי התורה של ליטא . 345 שם , שם . 346 רימון וסרמן תשכ"א , עמ' פח-צא . כעבור ארבע שנים בלבד ( ג' באדר א' תרס"ה , ( 8 . 2 . 1905- בהיותו בן , 61 נפטר האדר"ת . זר להוויה החברתית פוליטית הירושלמית , ניסה האדר"ת לפעול ולתקן את הטעון תיקון בעיניו , כאילו היה ר...  אל הספר
מוסד ביאליק