מטבעות פרט של נייר שהנפיקו בירושלים מוסדות שונים (את המטבעות האלה הוציאה כנראה ישיבת 'תורת חיים ‭.( 1‬ ראה עמי ‭.15‬ אוסף דב גניחובסקי