קבלה על ישטר צאן ברזלי של ישיבת יתורת חיים ‭. 1‬ ראה עמי ‭.25-24‬ אוסף דב גניחובסקי