איסור שהטילו רבני ירושלים האשכנזים (ובראשם הרבנים סלאנט ואוירבך) על בית הספרים ימדרש אברבנאל' מאדר אי תרל"ה ‭.(1875)‬ את האיסור זה פרסמו הקבוצות הקנאיות שוב ושוב, בין השאר כדי להביך את הרב סלאנט ואת ?המשכילים המתונים' בירושלים, שרובם נמנו עם אגודת 'בני ברית; שבית הספרים היה ברשותה. ראה עמי ‭.69-68‬