מכתבו של יעקב משקין מניו-יורק לרב סלאנט מיום גי כסלו רנרנ"ט, שצורף לו סכום כסף בעבור אביו החולה של הכותב. המכתב משקף את אחד מתפקידיו העיקריים של הרב סלאנט בחברת התמיכה של 'היישוב הישןי. ראה עמי ‭.95-94‬ אוסף רב גניחובסקי