הירידה.

בראשית המאה העשרים היתה הגירת יהודים מארץ ישראל ' ) ירידה ( ' לתופעה נפוצה . אין בכך כדי להפתיע . החברה היהודית pKn ^ , VK הן ב'יישוב החדש' והן ב'יישוב הישן , ' היא חברת מהגרים , ועזיבתם של מקצת המהגרים שציפיותיהם אינן מתממשות בארצם החדשה , היא תופעה מקובלת . אך המשברים הכלכליים שבאו בתכיפות כה רבה דווקא בראשית המאה העשרים ובאותה העת שחל גידול בעלייה , הגבירו את זרם 184 חבצלת , ג' באדר תר"ס . 2 . 2 . 1900 / על ניסיונות נוספים של מעבר להתיישבות חקלאית ראה המבורגר תש"י , ב , עמ' קט ; חבצלת , ג' באדר תר"ס ; 2 . 2 . 1900 / השקפה , כ '' ב בטבת תרס"ו ; 12 . 1 . 1906 / מוריה , א' כסיון תרע"ב ; 17 . 5 . 1912 / שם , ט' בתשרי תרע"ד ; 10 . 10 . 1913 / השקפה , ג' באדר תרע"ד / 185 . 1 . 3 . 1914 התיאור מתבסס על פרומקין תשט"ו , עמ' ; 142-131 בלוי תש"ו , עמ' כה . הירידה . אין בידינו מספרים מהימנים על ממדי הירידה . בעקבות המשברים הכלכליים מדווחת העיתונות על זרם של יורדים המציפים את נמל יפו . לאחר התמוטטותו של בנק המבורגר , 'הצבי' מדווח על פועלים העוזבים את . pKn בשנים 1902-1901 מוגדרים ממדי הירידה...  אל הספר
מוסד ביאליק