'שברים' של יום־יום — תרס"ג-תרס"ח (1908-1903).

ה'שבר' של בנק המבורגר מעיד על התפתחותה של הכלכלה ה'נורמלית' בירושלים , פשיטת הרגל של כולל ורשא ( תרס"ג-תרס"ד ) אופיינית לכלכלה הנתמכת . כולל ורשא , כמו שאר הכוללים ה'עניים ' ש'חלוקתם' לא היתה מספקת לקיומם של הנתמכים בהם , התלבט בשאלה כיצד יגדיל את משאביו ויגייס מזומנים לתקופות הביניים עד שיגיעו כספי התמיכה מחו"ל . הפתרון שנמצא התבסס על אותה מציאות כלכלית ששימשה את בנק המבורגר : ניצולם של הכספים המרובים שהיו בידי יחידים ב'יישוב הישן' וחיפשו אפיקי השקעה . אך הכוללים עוד הגדילו לעשות : כאשר לא היו בידם מזומנים לחלוקה , נתנו בידי הנזקקים שטרות למוכ"ז תמורת שעבוד הכנסותיו העתידיות של הכולל . ואילו כאשר נזקקו חברי הכולל למזומנים לפני מועד ה'חלוקה , ' הם פנו ל'ממונים' וקיבלו מהם שטרות למוכ"ז שנסחרו בשוק בניכיון שגודלו נקבע על פי מועד הפירעון ומעמדו הכלכלי של הכולל . ציבור המחזיקים בשטרות החוב למוכ"ז לא ידע מה גודלן של ההתחייבויות הכספיות שהכולל נטל על עצמו וכמה שטרות למוכ"ז 'מסתובבים' בשוק הכספים , ומה היחס בין הכנסותיו הצפויות של הכולל ובין ההתחייבויות שקיבל עליו . גם בין 'ממוני' הכולל היו ר...  אל הספר
מוסד ביאליק