א. שנים של 'שברים' — תר"ס-תרע"ד.

מותו הפתאומי של ביניש סלאנט בתשרי תר"ס ( ספטמבר ( 1899 חולל כאמור תגובת שרשרת , שהבליטה את בעיות היסוד של כלכלת היישוב הישן . ' ואולם באופן פרדוקסלי , יש באירוע זה גם כדי לסמל את התפתחותה של כלכלה 'נורמלית' לצדה של הכלכלה הנתמכת — מתוך שיתוף עמה והשתלבות בה . אמנם כלכלה 'נורמלית' זו היתה באותה העת בשלב עוברי , אך כבר ניכרה בה יזמות כלכלית — יזמות שיצרה במתכוון תנאים לעלייתה של עילית כלכלית וחברתית החיה בשני העולמות , הישן והחדש . ואולם הכלכלה ה'נורמלית' לא הצליחה לצאת מהשלב העוברי אלא לאחר מלחמת העולם הראשונה ; עד אז חזרה שוב ושוב אל נקודת ההתחלה בעטיים של משברים מחזוריים שפקדו את 'היישוב הישן . ' משברים אלה נגרמו מחד גיסא בשל תנאי הטבע והאקלים של הארץ ורמת התפתחותה החברתית והטכנולוגית באותה תקופה , ומאידך גיסא בשל אופייה החברתי כלכלי של העלייה שהצטרפה אל היישוב הישן האשכנזי , חסרונה של הנהגה נאותה ומבנה הכלכלה הנתמכת . אך לפני שנתאר וננתח את המשברים הכלכליים המחזוריים שפקדו את 'היישוב הישן , ' נציג את תמונת המצב הכלכלית בשלהי המאה הי"ט . 53 מוריה , י' באדר תרע"ג 54 . 17 . 2 . 1913 / ה...  אל הספר
מוסד ביאליק