החשיפה.

התפתחות העיתונות היהודית בירושלים היתה אחד הגורמים החשובים לערעור מעמדו של 'היישוב הישן' בדעת הקהל היהודית . עיתונות זו , שראתה לעצמה חובה ושליחות חברתית לבקר את מומיו הרבים של 'היישוב הישן , ' שימשה גם אמצעי עיקרי בידי קבוצות ויחידים בתוך יישוב זה המסוכסכים ביניהם , כדי להילחם אלו באלו . כל צד הרבה להשתמש בעיתונות כדי לפרסם ידיעות פוגעות בצד השני . ידיעות אלה , שרבות מהן כללו פרטים שערורייתיים ומופתים , נפוצו באמצעות העיתונות ברחבי העולם היהודי והועתקו לעתים קרובות גם בעיתונים אחרים . בשל כך נחשפו המתחים הפנימיים ששררו בקרב 'היישוב הישן' ופגמיו הוצגו , לעתים בהגזמה רבה , לעיני העולם היהודי . 11 אמונה מקובלת שהמתים הקבורים בדוו"ל יתגלגלו במחילות לא - ^ ישראל ויקומו בה לתחייה בעת תחיית המתים . ראה על כך תלמוד בבלי , כתובות קיא , ע"א ; מדרש בראשית רבה ( מהדורת וילנא ) פרשה צו , ה , ד"ה 'ויקרא לבנו ; ' מדרש פסיקתא רבתי ( מהדורת איש שלום ) פרשה א , דיבור המתחיל ד"א יבא כל בשר , ועוד הרבה . 12 דוגמאות לכך מרובות , ראה למשל תיאורו של יהודה אהרן קלוגר תרמ"ח , עמ' פז , על השוחט שנדחה , הלך מדח...  אל הספר
מוסד ביאליק