ביבליוגרפיה נבחרת

לפרק "ההנהגה היהודית העצמית" תיאור כללי של השלטון היהודי העצמי בימי הבית ובתקופת התנאים בספרו של : . H . Zucker , Studicn zur Jiidischer Selbsverwaltung im Altertum , 1936 מן הספרות העשירה על הסנהדרין נציין את ספרו של : A . Biichler , Das Synedrion in Jerusalem und das grosse Beth-Din , usw . 1902 ( בתרגום עברי : א . ביכלר' הסנהדרין' . ( 1974 S . Hoenig , The Great Sanhedrin , 1953 ( בתרגום עברי : ש . ב . הוניג' סנהדרין גדולה' תשכ"א . ( H . Mantel , Studies in the History of the Sanhedrin , 1961 ( בתרגום עברי : מחקרים בתולדות הסנהדרין' . ( 1961 תולדות הסנהדרין' מבנה והרכבה : . J . Jelski , Die lnnere Einrichtung des grossen Synedrion zu Jerusalem , 1894 . A . Kiinen , Uber die Zusammensetzung des Sanhedrin , 1894 . D . Hoffmann , Die Prasidentur im Sanhedrium , Magazin ( 1878 ) , pp . 94-99 צ . שטאובס' הנשיא בסנהדרין הגדולה' . 1925 ל . פינקלשטיין' הנשיאות והסנהדרין בישראל' התקופה' ל ( 1946 ) עמי . 711—705 על תפקידיה של הסנהדרין : ג . אלון' תולדות היהודים בא"י בתקופת המשנה והתלמוד' ח"א'...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

ישראל. משרד החינוך