פרק ששי חינוך ולימוד תורה

מקום התורה כחיי העמ כדי להבין את מקומם ומשמעותם של החינה ולימוד התורה בחיי העם היהודי בתקופתנו עלינו לעמוד על מקומה של התורה בחיי העם , על מקומה במחשבת העם ועל ההשלכות שהיו לכך בחיי המעשה . שיבתו של העם אל אלוהי ישראל בימי שיבת ציון מוצאת את ביטויה בראש וראשונה בקבלתה של תורת משה כתורת ה' המביעה את היישות האלוהית ומבטאת את דרישותיו ורצונו מיצוריו . בהמשך ימי הבית השני קמו תנועות וזרמים שונים , שנתפלגו ונפלגו ביניהם בדרכי הבנתה של התורה , בפירושה ובמשמעותן של המסורות והפירושים שליוו את התורה . אולם מרבית הזרמים , ולפחות העיקריים והידועים שבהם , ואין צריך לומר העם בכללו , האמינו ללא סייג בתורה וראו בה את העדות למהותו של היקום ולתכליתו , למהותה של האומה , וראו בה גם מורה לדרכה ולייעודה לדורות . התורה משמשת יסוד לחוק הציבורי דתי , יסוד לסדרי ציבור ולאורח חייו של היחיד . התורה קבעה ותחמו . " את מקומו של האדם בחברה ובעולם , את מקומו של היחיד בחיי האומה ואת מקומה של האומד . בחברה האנושית . למדו תורה כדי לידע הלכה למעשה , כדי להעלות מתוכה את המעשה אשר לא ייעשה והמעשה שיש לרחק הימנו . הגו בתור...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

ישראל. משרד החינוך