מפתחות

מפתח הכתובים בראשית א—ב 89 א , א—ב , ג 17 א , ה 9 א \ ד 39 , 15 , 9 , 7 אץד טז 43 א , לא—ב , ג 20 ב , א ג 87 , 84 , 83 ב , ב ג 89 נ , ג 84 ז , ד 17 ז , י 17 ח , י 17 ח , יב 17 ט , ח יז 89 89 r-x , r יז , יב 17 יח , א 12 יח , יא 35 ח , כב 39 כ , ג 13 כד , א 35 כד , נה 14 כט , ז 12 כט , יח 55 כט , כ 55 כט , כז 55 כט , כז כח 16 , 15 כט , ל 55 ל \ ד 39 לא , כד 13 לב , כא 123 לג , י 133 מא 55 מה , ו 39 נ , י 16  אל הספר
מוסד ביאליק