פרק שישה־עשר חנוכה

מאת : יעקב שלום ליכט הוא חג שמונת ימים הנחוג לזכר המאורע שסימל את ראשית שלטונם של החשמונאים בעיניהם ובעיני בני דורם , והוא חידוש העבודה בבית המקדש לאחר שכבשוהו מיד היוונים וטיהרוהו מטומאת עבודה זרה , ביום כ"ה בכסלו שנת 148 לשטרות 164 ) לפסה"נ . ( המאורע מתואר במפורט בחשמ"א ד , מג נח ; בתיאור מודגשת הטרחה הרבה שבהכנת המקדש לקראת חידוש עבודת הקרבנות ( טיהורו , עשיית כלים חדשים ועוד , ( השמחה והפאר שבעצם חידושה ; פעולה זו המכונה חנוכת המזבח ( פס' נו ) נמשכה שמונה ימים ועוד מסופר שם . ויקם יהודה ואחיו וכל עדת ישראל לעשות את ימי חנוכת המזבח במועדיהם שנה בשנה מיום עשרים וחמישה לחודש כסלו שמונה ימים בשמחה וגיל ( שם , פס' נח . ( תיאור מקביל מצוי בחשמ"ב י , א ח , ובו מתוארת החגיגה של חנוכת המזבח כמעין חג סוכות שני , שהקיפו את המזבח בתהלוכה , כשלולביהם בידיהם ( התיאור הוא במונחים יוונים ומעט סתום , אך כך ניתן להבינו ; על בניית סוכות אין מדובר . ( זירוז לעשות את ימי חג הסוכות של חודש כסלו בשנת 188 ( לשטרות ) מצינו באיגרת המשמשת מבוא לחשמ"ב ( א , ט , ( בכתוב זה מתעוררות כמה תמיהות , ורוב החוקרים מ...  אל הספר
מוסד ביאליק