פרק חמישה־עשר פורים

מאת : שמואל אחיטוב ימי משתה ושמחה הנעשים כל שנה בי"ד ובט"ו באדר , זכר להצלת היהודים במלכות אחשוורוש ממזימתו של המן להשמידם ( אס' ג , ז—ד , ח ; ז , ג ד ; ח , ג , ה . ( מצוות היום לעשותו יום משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים ( אס' ט , כ ואילך . ( פורים אינו נוהג ביום אחד בכל מושבות ישראל , היהודים היושבים בערי הפרזות חגגו אותו ביום ארבעה עשר לחודש אדר ( שם , פס' 00 ואילו תושבי שושן חגגו אותו ביום חמישה עשר לחודש אדר ( שם , פס' יח . ( חז"ל גזרו על קריאת המגילה בפורים בכל היישובים הרגילים בארבעה עשר באדר ( מש' מג' א , א ד ; ב , א ה , ( וכן קבעו כי היושבים בכרכים המוקפים חומה "מימות יהושע בן נון" דינם כדין יהודי שושן , והם חוגגים ביום ט"ו אדר ( מש' מג' א , א . ( לפי אס' ט , כו נקראו הימים האלה פורים על שם הפור , הוא הגורל ( ג , ז ; ט , כד ;( בשבעים : < ppoupa { — ? , ( ppovpaid , ( povpdi ' a אולי שיבוש *( poupa . ia . ~ ft מארמית פוריא , ( ימי ) הפורים ? וכיוצא בו אצל יוסף בן מתתיהו ( בהשאלה מן השבעים [ קדמ' יא , ו , יג . ([ בחשמ"ב טו , לו נקרא החג בשם יום מרדכי ( 77 MopSoxa...  אל הספר
מוסד ביאליק