(התרגום על־פי י. ידין, החיפושים אחר בר־כוכבא, ירושלים תשל"ה, ‭(129‬ מכתב ארמי של בר־כוכבא ‭135-132)‬ לסה"נ‭,(‬ הדן במשלוח ארבעת המינים 5 די אכלסה סגי הוא שלם" למחניה בדיל 4 וימטון ל ך הדסין וערבין. ותקן יתהן ושלח יתהן אחרנין מלותך 3 וישלחן למחניה לותך ללבין ואתרגין. ואת שלח יעמרן 2 עמהן תר ‭=)‬ תרי) גברין לות יהונתן בר בעין ולות מסבלה די חמרין די תשלח 1 "שמעון ליהודה בר מנשה לקרית ערביה. שלחת לך תרי 5 שהצבא רב, היה שלום. למחנה מפני 4 ויביאו לך הדסים וערבות והתקן אותם ושלח אותם אחרים מאצלך 3 וישל

(התרגום על־פי י. ידין, החיפושים אחר בר־כוכבא, ירושלים תשל"ה, ‭(129‬ מכתב ארמי של בר־כוכבא ‭135-132)‬ לסה"נ‭,(‬ הדן במשלוח ארבעת המינים 5 די אכלסה סגי הוא שלם" למחניה בדיל 4 וימטון ל ך הדסין וערבין. ותקן יתהן ושלח יתהן אחרנין מלותך 3 וישלחן למחניה לותך ללבין ואתרגין. ואת שלח יעמרן 2 עמהן תר ‭=)‬ תרי) גברין לות יהונתן בר בעין ולות מסבלה די חמרין די תשלח 1 "שמעון ליהודה בר מנשה לקרית ערביה. שלחת לך תרי 5 שהצבא רב, היה שלום. למחנה מפני 4 ויביאו לך הדסים וערבות והתקן אותם ושלח אותם אחרים מאצלך 3 וישל

5 די אכלסה סגי הוא שלם" למחניה בדיל 4 וימטון ל ך הדסין וערבין . ותקן יתהן ושלח יתהן אחרנין מלותך 3 וישלחן למחניה לותך ללבין ואתרגין . ואת שלח יעמרן 2 עמהן תר = ) תרי ) גברין לות יהונתן בר בעין ולות מסבלה די חמרין די תשלח 1 "שמעון ליהודה בר מנשה לקרית ערביה . שלחת לך תרי 5 שהצבא רב , היה שלום . למחנה מפני 4 ויביאו לך הדסים וערבות והתקן אותם ושלח אותם אחרים מאצלך 3 וישלחו למחנה אצלך לולבים ואתרוגים . ואתה שלח שיעמיסו 2 עמהם שני אנשים אצל יהונתן בן בעיה ואצל מסבלה , כדי חמורים , כדי שתשלח 1 שמעון ליהודה בר מנשה לקרית ערביה . שלחתי לך שני  אל הספר
מוסד ביאליק