פרק שלושה־עשר שבועות

מאת : יעקב שלום ליכט . 1 שמו , מועדו ועניינו החג החל במועד קציר חיטים ( שמ' לד , כב ) מכונה חג השבועות . הוא מווכר ברשימות של שלושת הרגלים ( שמ' כג , טז , לד , כב ; דב' טז , ט יב , טז . ( עוד נמנה חג זה ברשימות החגים וקרבנותיהם ( וי' כג , טז כב ; במ' כח , כו . ( השם חג השבועות רומו למצות החג ( עיין לקמן ) והוא מפורש או נרמז בכל הכתובים שנמנו לעיל , חוץ משמ' כג , טז הנוקט בשם . חג הקציר . בלשון חכמים הוא מכונה עצרת ( עיין למשל מש' בכ' ט , ה , ( וכך היו מכנים אותו בימי בית שני לפי עדותו של יוסף בן מתתיהו ( קדמ' ג , \ ו . ( בניגוד לשאר שני הרגלים , לפסח ולסוכות , אין חג השבועות אמור בחוקתו של יחזקאל ואינו מוזכר כלל במקרא מחוץ לרשימות החגים שבתורה . אמנם לדעת פרשנים אחדים , קדמונים וחדשים , היתה למעשה החגיגה שערך אסא לפי דה"ב טו , י טו חג שבועות שנחגג בפאר מיוחד , שכן עשה אותה בחודש השלישי שבו חל חג השבועות . פסוקים יד טו אף מרבים לנקוט לשון שבועה , ואפשר לטעון שיש בכך רמז לשם שבועות ולמדרשו . אבל בכל אלה אין הזכרה מפורשת של החג , ואין ודאות בסברה שהכתוב מתכוון לרמוז לו . אף בזאת שונה חג ה...  אל הספר
מוסד ביאליק