‭VK] 1‬ אחי י]דניה וחבריו ח[יל ה]יהודים. אחיכם חננ[יה‭.[‬ לשלום אחי האלהים [ישאלו] 2 [בכל זמן‭[.‬ ועתה שנה זו, שנת 5 למלך דריוש מן המלך שלוח לארש[ם‭1 3 [..,‬ חיל ‭...‬היהוד]ים. עתה גם אתם מנו ארב[עה עשר] 4 [יום לניסן וב־14 בין השמשות פסח עשו. ומן יום 15 עד יום 21 ל[ניסן חג] [י [המצות עשו. שבעת ימים תאכלו מצות. עתה] טהורים תהיו והשמרו. עבודה א[ל תעשו] 6 [ביום 15 וביום ‭.21‬ וכל דבר שכר א]ל תשתו וכל דבר שאור א[ל תאכלו] 7 ןואל יראה בבתיכם מן יום 14 לניסן מ]ערוב השמש עד יום 21 לניס[ן מערוב] 8 השמש ו