פרק עשירי יום הכיפורים

מאת : שמואל אפרים ליונשטם היום העשירי לחודש השביעי הוא יום עבודתו של הכהן הגדול במקדש , שבו היה מכפר בעד המקדש , בעד עצמו ואחיו הכהנים ובעד העם כולו ( וי' טז , כט ; כג , כז ; במ' כט , ז . ( הכפרה עניינה טיהור מטומאה ( וי' יב , ח ; יד , יט , נג , ( מחטא בשגגה ( במ' טו , כה כח ) ומעוון ופשע בכלל ( שמ"א ג , יד ; יש' כב , יד ; יר' יח , כג ; מש' טז , ו . ( תכליתה , שהאל ישיב את אפו ולא ישחית ( תה' עח , לח , והשווה גם בר' לב , כא ; שמ"ב כא , א ג , מש' טז , יד , ( ובייחוד שיסלח על דבר חטא ופשע ( וי' יד , כ ; במ' טו , כח . ( מעשה הכפרה הוא לרוב פעולת הכהן , המטהר את הבית או את האיש הטעון כפרה בטקסים מיוחדים ( למשל וי' ד , כב ואילך ; במ' ו , יג ואילך . ( המורכב והארוך שבכל הטקסים האלה הוא עבודת יום הכיפורים , שכולה מיוחדת לכפרה כוללת , המסירה כל תקלה שלא הוסרה בטקסי הכפרה האחרים . יום הכיפורים קודם לחג הסוכות בחמישה ימים בלבד . לפיכך סבור טור סיני , שמעיקרו אינו אלא הכנה לחג , היינו טיהור המקדש והעם לקראת ההתוועדות עם האל בשעת הרגל . חוקרים אחרים מניחים קשר קדום בין יום הכיפורים לראש השנה ומסתי...  אל הספר
מוסד ביאליק