ביבליוגרפיה

אחיטוב , יהושע שי ארויטוב , יהושע , מקרא לישראל , תל אביב תשנ"ה - כתובות שי אחיטוב , אסופת כתובות עבריות , ירושלים תשנ"ג אייספלדט 1922 O . Eissfeldt , Hexateuch-Synopse , Leipzig ארדמנס Giessen 1908 B . D . Eerdmans , Alttestamentlitche Studien , בולינג - רייט Anchor Bible ) , Garden City , New York 1982 R . G . Boling - G . E . Wright , Joshua ( The בטלר Commentary ) , Waco , Texas 1983 T . C . Butler , Joshua ( Word Biblical בלום Vdtergeschichte , Neukirchen-Vluyn 1984 E . Blum , Die ! Composition der בריגס - בריגס , Ch . A . Briggs - E . G . Briggs , The תהלים כרכים א , ב Edinburgh 1960 ( repr . ) Bookof Psalms ( ICQ , vol . I and vol . H , ברני , ספר מלכים - Bookof Kings , Oxford 1903 C . F . Bmney , Notes on the Hebrew Textof the ספר שופטים 1920 C . F . Burney , The Bookof Judges , London גונקל H . Gunkel , Genesis , Gottingen 1966 גריי G . B . Gray , Numbers ( ICQ , Edinburgh 1912 גרינברג Bible ) , Garden City , New York , 1983 M . Greenberg , Ezekiel 1-20 ( The Anchor גרינספון o...  אל הספר
מוסד ביאליק