נספחים

להלן רשימת המקומות שבהם נתפרסמו הנספחים לראשונה . כאן הם מתפרסמים בתוספות ובשינויים אחדים שראינו לנכון להכניס בהם . נספח א : "אז יבנה יהושע מזבח לה' אלהי ישראל בהר עיכל '' The 010 gic arum Lovaniensium LXVII ) , Louvain 1985 , pp . 304-309 in : N . Lohfink ( ed . ) , Das Deuteronomium , ( Bibliotheca Ephemeridum of its Composition and the Question of the Centralization of the Cult " , "The Story about the Building of an Altar on Mount Ebal . The History והנוסח העברי : "אז יבנה יהושע מזבח לה' אלהי ישראל בהר עיבל , " ב"מ קא ( תשמ"ה , ( עמ' . 352-345 נספח ב : ברית בין הבתרים - בר' טו שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ג ( תשל"ט , ( עמ' ; 52-34 תש"מ , עמ' . 279-275 והנוסח האנגלי : Deuteronomic Narratives" , J & Z CI / 1 ( 1982 ) , pp 39-55 "Genesis 15 : A Conflation of two נספח ג : חזרה מקשרת במקרא ובמארי " חזרה מקשרת במקרא ובמארי או : בשבח ביקורת המקרא , " ב"מ קנ  אל הספר
מוסד ביאליק