סיכום יהושע וברית שכם

קודם שנפנה למסקנות העולות מעיוננו , נשרטט שוב את הדרך בה הלכנו ונתאר את השיטה שאימצנו . בשני הפרקים הראשונים הנחנו את המסד למחקרנו , ובהם שחזרנו את נוסח התשתית שעל פי השערתנו היה פרי עטו של המחבר המקורי . הסרנו את התוספות שעיוותו לחלוטין את הסיפור המקורי , וכך יכולנו לעמוד על השקפות היסוד הבאות לידי ביטוי בסיפור ועל המסר שלו . בהסירנו מהטקסט המקורי את המילים "תרח אבי אברהם ואבי נחור" שבפסוק ב , הבהרנו שלפי הסיפור המקורי אברהם , כמו גם אבותיו , היה עובד אלילים . הוצאת הפסוקית "ואשלח את משה ואת אהרן" מפסוק ה העלימה באחת מסיפור יציאת מצרים את דמותו של משה , במקדה את תשומת הלב ביהושע . לעומת זאת , ראייתנו בפסוק כ חלק מקורי של הסיפור " ) ושב והרע לכם וכלה אתכם אחרי אשר היטיב לכם ( " נתנה בידינו עוגן כרונולוגי חשוב המסייע בידינו בקביעת זמן חיבור הסיפור לתקופה שאחרי חורבן בית ראשון . כן , בקיימנו את הפסוקית כוא "ויכתב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלהים" נוכחנו לדעת שבסיפור המקורי יוחס ליהושע מעשה המיוחם בדרך כלל למשה . בפרק השלישי עסקנו בלשון הסיפור . ראשית ראינו צורך להבדיל בין לשון נוסח ה...  אל הספר
מוסד ביאליק