תוכן העניינים

הקדמה ז רשימת הקיצורים יא מבוא 1 פרק ראשון : שחזור הנוסח שקדם לנוסח המסורה ולתרגום השבעים 15 פרק שני : שחזור הנוסח המקורי באמצעות העיון הפילולוגי היסטורי 37 פרק שלישי : אוצר המילים והביטויים 59 פרק רביעי : הכתובים שהסופר הטמיע בסיפורו 79 פרק חמישי : הפרשיות המקבילות 91 פרק שישי : המסרים של הפרשה 105 סיכום : יהושע וברית שכם 127 נספחים 133 נספח א : "אז יבנה יהושע מזבח לה' אלהי ישראל בהר עיבל" 135 נספח ב : ברית בין הבתרים - בר' טו 145 נספח ג : חזרה מקשרת במקרא ובמארי 163 נספח ד : נוסחת פתיחת דיבור ישיר באמצע דיבור ישיר במקרא ובמארי 171 ביבליוגרפיה 175 מפתח כתובים 183  אל הספר
מוסד ביאליק