פרק ח מוסריות והחיים הדתיים

הדיון עד שלב זה היה-בעיקרו בעל אופי ביקורתי ו'שלילי . ' שבו דחינו את התזות הטוענות שהמוסר תלוי בדת , או שהוא מנוגד לה . כשם שביסודן של תזות אלו מונחת גישה דתית מסוימת שניתחנו בפירוט , כך גם שלילתן של תזות אלו מניחה תפיסה דתית מסוימת . בפרק זה , ברצוננו לשרטט את הקווים הבסיסיים של תפיסה זו , תוך התמקדות בשני נושאים : עבודת האלוהים הרצויה , שבה נעסוק בסעיף < 1 ושאלת הטרנסצנדנטיות של האל , שבה נעסוק בסעיף . 2 בסעיף האחרון , נחזור ונעיין במעמדו של המוסר בדת לאור התפיסה שאנו מציגים בסעיפים הראשונים . . 1 אדם , אל ועבודת האלוהים בפרקים השישי והשביעי , ניתחנו את שני הסוגים הבסיסיים של ניגוד בין דת למוסר , הניגוד הנורמטיבי והניגוד המהותי . בפרק ו הראינו , שמי שמקבל את ההנחה על אודות טובו של האל , אינו יכול לקבל את קיומו של ניגוד נורמטיבי בין דת למוסר . והוא הדין לגבי הניגוד המהותי בין דת למוסר . בפרק הקודם כבר הערנו כמה הערות בכיוון זה , ועתה אנו רוצים לפתחן ולהבהירן . ביסודה של התזה בדבר ניגוד מהותי בין עבודת האלוהים לבין המוסריות , עומדת תפיסה מסוימת של עבודת האלוהים , שהצגנו בראשית פרק ז , ...  אל הספר
מוסד ביאליק