פרק א מוסריות כצו האל — ניתוח מושגי

מגמתו של פרק זה היא לנסות ולהבין , מה בדיוק טוענת תזת התלות החזקה , כלומר : באיזה מובן בדיוק רצונו של האל קובע את המוסר . לדעתנו , דיון בשאלה זו חייב להקדים כל דיון אחר בתזת התלות . ברם , שאלה זו נותרה עמומה לא רק בטקסטים ההיסטוריים , אלא גם בנסיונות שנעשו בספרות האנליטית בת זמננו להגן על מצ"ה . חלק גדול מנסיונות אלה מתרכזים , במוצהר , במישור השלישי של הדיון , דהיינו : בהגנה על מצ"ה מפני התנגדויות שונות . חלק אחר מנסה להציע ביסוס לתזת מצ"ה , והוא מתמקד במישור השני של הדיון . רק פילוסופים מעטים הכירו בחשיבות השאלה המוצבת במישור הדיון הראשון , דהיינו : מה מובן הרעיון שהמוסר תלוי בדת , וניסו להתמודד עמה . בניגוד לעולה מתיאור זה , אנו סבורים שהבהרת טיב התלות היא הדרישה הראשונית והיסודית לדיון מסודר במצ"ה . אם הבהרה זו לא תוכל להיעשות באופן משביע רצון , יהיה בכך משום ביקורת על התזה הנדונה — אף בלי שניזקק לקשיים הכלליים שיש במצ"ה , ושבהם התמקד הדיון באופן מסורתי . הניתוח שנציע כאן הוא ניסיון ראשון לבחינה שיטתית ומקיפה של הבעיה הנדונה . 27 ראה , למשל , אדמס , 1973 ענד 84 ואילך , ויארגנה , 198...  אל הספר
מוסד ביאליק