מקורות וקיצורים ביבליוגרפיים

רשימת מהדורות מדעיות ודפוסים יוסף בן מתתיהו , קדמוניות היהודים , תרגום א' שליט , ירושלים תשכ"ג . משנה , מהדורת אלבק , ירושלים-תל אביב תשי"ט . תוספתא , מהדורת מ"ש צוקרמאנדל , ירושלים תש"ל ( מהדורה חדשה . ( 2 מהדורת ש' ליברמן , ירושלים תשנ"ג . 2 מכילתא דרבי ישמעאל , מהדורת ח"ש האראוויטץ-י"ש רבץ , ירושלים תש"ל . מכילתא דרשב"י , מהדורת נ"ה אפשטיין-ע"ז מלמד , ירושלים תשט"ו . ספרא ( תורת כוהנים , ( מהדורת א"ה וייס , וינה . 1862 מהדורת א"א פינקשלטיין , ניו יורק תשמ"ג . ספרי במדבר , מהדורת ש' האראוויטץ , ירושלים תשכ"ו ( לייפציג תרע"ז . ( ספרי זוטא , מהדורת י"ז יאסקאוויטץ , בני ברק תשכ"ז . 3 ספרי דברים , מהדורת א"א פינקלשטין , ניו יורק וירושלים תשנ"ג . מדרש תנאים על ספר דברים , מהדורת ד"צ האפפמאנן , ברלין תרס"ח . סכוליון למגילת תענית , נעם , תשנ"א ( בנספח . ( 3 אבות דרבי נתן , מהדורת ש"ז שכטר , ניו יורק תשכ"ז . תלמוד ירושלמי , דפוס ויניציה-קראקא-קראטשין , תרכ"ו . תלמוד בבלי , דפוס וילנא , תרמ"ב . סדר עולם רבה , מהדורת ד' רטנר , ניו יורק תשכ"ו . מדרש הגדול לדברים , מהדורת ש' פיש , ירושלים . 1972...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי