פרק שביעי: מעמדם של הצדוקים בימי החשמונאים (37-152 לפנה"ס)