הדינמיות של הקודש: תפיסת הקדושה והפולחן של הצדוקים

מדוע החמירו הצדוקים בדיני שבת , משפט וטהרה והדגישו את סמכות הכוהנים וזכויותיהם ? מה גרם להם להחזיק בעמדות כה שונות משל הפרושים ? והלוא הם 32 קדמוניות יג , ; 294 כ , . 199 33 שס , יג , . 297 34 היו חוקרים שהגיעו לממצאים מנוגדים לגמרי , וטענו שהצדוקים הקלו ראש בהלכה יחסית לפרושים . כך למשל : הלשר , , 1906 קלוזנר , תשכ"ח , ג , עמי ; 140-125 סנדרס , , 1990 עמי , 227 -217 וראו עוד להלן בנספח ב . אץ אף מקור תנאי הרומז למסקנות חוקרים אלו ( ואותם חוקרים לא התבססו על המקורות האמוראיים הנדונים בפרק השני , הערה . ( 7 גישה זו מושפעת מיוסף בן מתתיהו המציג את הצדוקים כאריסטוקרטים שראשיהם הם פוליטיקאים ולאו דווקא אנשי חיו באותה תקופה , לעתים אף בסמיכות זה לזה , ואף אין הכרח ששררו ביניהם תמיד הבדלים סוציו אקונומיים מהותיים . על שאלה זו אף מקור היסטורי איננו יכול להשיב , אלא רק החוקר המודרני . אנסה להסביר זאת בהנחה שלכל אחת מן הקבוצות הייתה השקפת עולם דתית שונה שנגזרו ממנה חילוקי הדעות בארבעת התחומים האלה . אולם בטרם אפנה לכך ברצוני להבהיר נקודה חשובה הקשורה למרכזיות הכוהנים בהלכה הצדוקית ולהראות כי הת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי